Info par info

Vārdu savienojums "informācijas atklātība" raksturo privātpersonas tiesības saņemt no valsts institūcijām tādu informāciju, kas tieši neskar šo personu tiesības un/vai intereses. Proti, ar informācijas pieprasījuma starpniecību uzzināt vairāk par to, kā valsts institūcijas īsteno tām ar likumu uzticētās funkcijas arī tad, ja tās tieši neattiecas uz pašu informācijas meklētāju.

Latvijā personas tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm garantē Informācijas atklātības likums. Pavisam Pasaulē 2009. gada sākumā ir 86 informācijas atklātības likumi.

Par vēsturi

Pamatelementi

Latvijas likuma pamatlietas

Par variācijām

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License